IMOVINA

RUKOVODSTVO

NASTAVA NA SRPSKOM JEZIKU I PISMU

NJEGOVANJE SRPSKOG JEZIKA I KULTURE PUTEM DODATNE NASTAVE

DOPISNO KONSULTATIVNA NASTAVA

FOND ZA STIPENDIRANJE UčENIKA I STUDENATA

NAUČNI RAD

BIBLIOTEKA

CENTAR ZA OBRAZOVANJE

DRAMSKI STUDIO EHO

ČLANSTVO

ANI - ANSAMBL NARODNIH IGARA

STATUT DRUŠTVA I

STATUT DRUŠTVA II

Говор захвале Милоша Кордића
POSLIJE DVADESET GODINA
Prikaz knjige Zlatka Kudelića Marčanska biskupija
Молитва Господња Спридона Алексијевића
TAJNA IVE BANCA
STATUT DRUŠTVA II

 

Član 28.

 

            Skupštinu Društva saziva predsjednik samoinicijativno, na zahtjev Glavnog odbora ili Nadzornog odbora, na pismeni zahtjev jedne petine (1/5) članova Skupštine ili na pismeni zahtjev najmanje stotinu (100} članova Društva.

            Ukoliko predsjednik Društva ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, Skupštinu mogu sazvati podnosioci zahtjeva, s tim da su dužni pripremiti materijale za sjednicu Skupštine.

            Skupština se saziva pisanim pozivom ili oglasom u sredstvima javnog informiranja najkasnije 15 dana prije njenog održavanja.

 

Član 29.

 

            Skupština o svom radu donosi Poslovnik.

            Poslovnik Skupštine primjenjuje se shodno i na rad Glavnog odbora i svih drugih tijela i oblika djelovanja, ako ne donesu vlastiti poslovnik.

                                                                  Član 30.

 

            Glavni odbor je tijelo Skupštine Društva koje brine o provođenju odluka Skupštine.

            Glavni odbor je najviše tijelo upravljanja između dvije skupštine.

            Glavni odbor čine predsjednik Društva, dva potpredsjednika Društva, generalni sekretar Društva te 15 članova, koje izabere Skupština Društva.

            Predsjednik i potpredsjednici Društva su po položaju i predsjednik i potpredsjednik Glavnog odbora.

            Generalni sekretar Društva je po položaju i sekretar Glavnog odbora.

 

Član 31.

 

            Glavni odbor obavlja i sljedeće poslove:

            1. sprovodi odluke Skupštine Društva,

            2. priprema prijedloge akata i odluka za Skupštinu Društva,

            3. rješava molbe, žalbe i prijedloge članova i organa Društva, te kao drugostupanjsko tijelo odlučuje o pojedinačnim pravima radnika iz radnog odnosa,

            4. odlučuje  o  kontaktima  s  drugim   kulturnim  društvima  u  zemlji  i
inozemstvu,

            5. osniva radna tijela i oblike djelovanja i to:

                        −Izvršni odbor,

                        − Centar (Institut) za kulturu i historiju Srba u Hrvatskoj,

                        − Centralnu biblioteku i čitaonicu,

                        − Glavnu redakciju SKD "Prosvjeta" koja objedinjava informativnu
                            i izdavačku djelatnost,

                        − trgovačka društva u vlasništvu Društva,

                        − Komisiju za obrazovanje SKD "Prosvjeta",

                        − druga tijela i oblike djelovanja za koje se ukaže potreba,

            6. imenuje operativnog sekretara i članove Izvršnog odbora,

            7. imenuje voditelje i članove radnih tijela i oblika djelovanja Društva iz
točke 5. ovog stava,

            8. donosi pravilnike i druge potrebne akte o načinu osnivanja i djelokrugu
rada radnih tijela i oblika djelovanja Društva iz točke 5. ovog stava,

            9. raspravlja o radu i izvještajima radnih tijela i oblika djelovanja koje je
                 osnovao,

            10. odlučuje o pribavljanju i otuđivanju nepokretne imovine,

            11. donosi  akt  o  sistematizaciji  radnih  mjesta  u  tijelima  i  oblicima
djelovanja Društva, te pravilnik o plaćama i autorskim honorarima za obavljanje
profesionalnih poslova u Društvu,

            12. kao Skupština trgovačkih društava u vlasništvu  Društva utvrđuje
njihovu poslovnu politiku i imenuje njihova tijela,

            13. donosi Odluku o visini i načinu plaćanja članarine,

            14. raspisuje oglase i natječaje za prijem radnika i suradnika i brine se o
njihovom provođenju,

            15. odlučuje o službenim putovanjima u inozemstvo,

            16. obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština Društva.

Glavni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Društva i dužan joj je podnositi izvještaje o svom radu.

 

Član 32.

 

            Za pravovaljano održavanje sjednice Glavnog odbora potrebna je nazočnost natpolovične većine članova Glavnog odbora, a pravovaljane odluke se donose dvotrećinskom (2/3) većinom nazočnih članova.

            Sjednice Glavnog odbora saziva i njima predsjedava predsjednik, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednici, odnosno generalni sekretar.

            Sjednice Glavnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca.

            Predsjednik ili potpredsjednici odnosno generalni sekretar dužni su sazvati sjednicu Glavnog odbora u roku od 15 dana ako to zahtijeva najmanje jedna četvrtina (1/4) članova Glavnog odbora.

            Ako ne sazovu sjednicu na zahtjev u predviđenom roku, sjednicu mogu sazvati i predlagači, koji su dužni pripremiti materijale za sjednicu.

            O radu sjednice vodi se zapisnik, koga potpisuje predsjednik ili potpredsjednici, generalni sekretar i zapisničar.

            Zapisnik mora biti verificiran na sljedećoj sjednici.

Član 33.

 

            Za izrazito pokazanu aktivnost i vidne rezultate u ostvarivanju ciljeva Društva, Glavni odbor može dodjeljivati nagrade i priznanja fizičkim i pravnim osobama.

            Vrste nagrada i priznanja svojim aktom utvrđuje Glavni odbor.

 

Član 34.

 

            Nadzorni odbor Društva bira Skupština, a mandat predsjednika i članova traje četiri godine.

            Nadzorni odbor ima predsjednika i četiri člana.

            Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Društva.

            Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti i članovi Glavnog odbora.

 

Član 35.

 

            Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

            1. obavlja nadzor nad zakonitošću akata i rada Društva,

            2. kontrolira materijalno-financijsko poslovanje,

            3. nadzire raspolaganje imovinom Društva,

            4. kontrolira vođenje evidencije članova Društva i uplatu članarine.
            Nadzorni odbor sjednice održava prema potrebi, a najmanje jedanput

godišnje. Sjednice saziva predsjednik, a dužan ih je sazvati ako to traži Glavni odbor.

            Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

 

Član 36.

           

            Sud časti ima predsjednika i četiri Člana.

            Sud časti nadležan je za sve članove Društva, kao i za zaposlene u Društvu, a donosi odluke na način predviđen ovim statutom.

 

Član 37.

 

            Članovi Izvršnog odbora i ostali profesionalno angažirani članovi Društva u njegovim djelatnostima i trgovačkim društvima ne mogu biti članovi Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.

 

Član 38.

 

            Predsjednik predstavlja Društvo i Glavni odbor.

            Predsjednik Društva saziva sjednice Skupštine i Glavnog odbora te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

            Predsjednik Društva brine se o izvršenju odluka Skupštine i Glavnog odbora i dužan je brinuti se o ugledu Društva u cjelini.

            Predsjednika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuju potpredsjednici s njegovim pravima i ovlaštenjima.

 

Član 39.

 

            Društvo ima generalnog sekretara. Generalni sekretar je član Glavnog odbora, za kojeg može biti imenovana osoba koja ima: visoku stručnu spremu, najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, znanje najmanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računalu, te se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima u skladu s općim aktom o unutrašnjoj organizaciji i  sistematizaciji poslova u  Društvu.

            Skupština Društva bira i razrješava generalnog sekretara.

            Skupština Društva može po potrebi odlučiti o javnom natječaju za izbor generalnog sekretara te ovlastiti Glavni odbor da u njenom ime provede javni natječaj i izvrši izbor generalnog sekretara.

            Generalni sekretar zastupa Društvo pred državnim i drugim tijelima te provodi odluke tijela Društva.

            Za svoj rad generalni sekretar odgovoran je Skupštini Društva.

            Generalni sekretar Društva obavlja osobito ove poslove:

            1. osigurava zakonitost rada svih tijela, oblika djelovanja i pododbora SKD
"Prosvjeta",

            2. osigurava provođenje odluka Skupštine i Glavnog odbora,

            3. sudjeluje u pripremanju sjednica Skupštine i Glavnog odbora,

            4. naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Društva i potpisuje akte

materijalno-financijskog poslovanja i odgovara za njihovu zakonitost,

            5. odlučuje u prvom stupnju o pojedinačnim pravima radnika iz radnog odnosa u slučajevima utvrđenim zakonom i općim aktima Društva,

            6. obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština Društva i Glavni

odbor.

Član 40.

 

            Prema potrebi  Glavni odbor može formirati Izvršni odbor kao svoje izvršno tijelo koje mu pomaže u efikasnijem obavljanju zadataka utvrđenih ovim Statutom  

            Izvršni odbor čine svi voditelji radnih tijela i oblika djelovanja i do tri člana koje imenuje Glavni odbor.

            Radom Izvršnog odbora rukovodi generalni sekretar.

 

Član 41.

 

            Izvršni odbor brine se o provođenju politike Društva i provođenju odluka Glavnog odbora kojem odgovara za svoj rad.

            Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove:

            1. izvještava Glavni odbor o svom radu i provođenju planiranih aktivnosti u

Društvu,

            2. priprema prijedloge akata i odluka za Glavni odbor,

            3. provodi   program   rada   u   svim   ustrojstvenim   oblicima I oblicima
djelovanja Društva,

            4. priprema  prijedloge pravilnika i drugih potrebnih akata o načinu

osnivanja i djelokrugu rada radnih tijela i oblika djelovanja Društva,

            5. pomaže u radu pododborima SKD "Prosvjeta", čiji predsjednici mogu

sudjelovati u radu Izvršnog odbora,

            6. obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Glavni odbor.

 

Član 42.

 

            Mandat članova tijela upravljanja Društva traje četiri godine, i mogu biti ponovno birani.

            Članovi tijela upravljanja mogu biti smijenjeni prije isteka mandata na način na koji su izabrani, ako postupaju suprotno odredbama ovog statuta i posebnim odlukama.

 

Član 43.

 

            Za obavljanje stručnih, materijalno-financijskih, administrativnih i tehničkih poslova Društva osniva se stručna služba s odgovarajućim brojem radnika.

            Radom stručne službe rukovodi generalni sekretar, a u njegovoj odsutnosti operativni sekretar.

 

 

VIII PRESTANAK RADA DRUŠTVA

 

Član 44.

 

            Društvo prestaje s radom na način i po postupku utvrđenim zakonom.    

            Društvo može prestati s radom i po odluci Skupštine Društva.

 

Član 45.

 

            U slučaju prestanka rada Društva sva njegova imovina daje se na korištenje Srpskoj pravoslavnoj crkvi na području Republike Hrvatske.

            Ako dođe do obnavljanja rada Društva, Srpska pravoslavna crkva vratit će svu njegovu imovinu.

            Ako ne dođe do obnavljanja rada Društva, sva imovina Društva postaje vlasništvo Srpske pravoslavne crkve.

 

 

IX PRELAZNE l ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 46.

 

            Radi ostvarivanja ciljeva iz člana 11. ovog statuta, Društvo se može udružiti u savez ili zajednicu udruga.

            Društvo se može učlaniti u međunarodnu udrugu.

 

Član 47.

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje važiti Statut Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" kojeg je donijela Skupština Društva na sjednici održanoj 25. maja 1996. godine.

 

Član 48.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

 


 

U Zagrebu, mart 2005. godine                                  Predsjednik SKD "Prosvjeta"

                                                                                             Čedomir Višnjić

Prikaži verziju za ispis

Promocija zagrebačkog izdanja Romana o Londonu Miloša Crnjanskog
Sjećanje na Desanku Maksimović...
Izložba slika Nikole Medića
Предавање о 200-годишњици рођења Његоша
Љубивоје Ршумовић у Загребу
Izložba novih naslova s 58. Beogradskog sajma knjiga
Jesen u Petrinji 2013
Promocija knjige Radoja Arsenića - Remember Maksimir
NATJEČAJ za nastavnika ili profesora srpskog jezika ili hrvatskog i srpskog jezika
Јесен, и живот без смисла
U DARDI MALI JUBILEJ
Izložba Jovice Drobnjaka - Slikarski fotografiran motiv cvijeća
Ljetna škola srpskog jezika i kulture punoljetna!
POZIV NA PJEVAČKU RADIONICU I PREDAVANJE - U sklopu 8. Dana srpske kulture
Izložba Komora - iz srca hrasta gostovala u Banja Luci
Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", 2005. | Impressum | Kontakt